Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół

logo szkola.jpeg

 

W trzech oleskich szkołach w okresie od października 2018 r. do grudnia 2019 r. realizowany był projekt pn. Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”.

Projekt obejmował organizację dodatkowych zajęć szkolnych dla 613 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie. Łącznie zrealizowano 2 771 godzin zajęć dodatkowych, wykraczających poza ramy obowiązującej podstawy programowej.

Nauczanie odbywało się w ramach 4 zdefiniowanych w projekcie zadań:

1.Zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone były w formie:

a) kół zainteresowań z matematyki, informatyki, biologii, przyrody, geografii i chemii, j. angielskiego, j. niemieckiego (w tym poprzez zabawy, piosenki i małe formy teatralne),

b) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,

c) zajęć wyrównawczych dla klas I-III.

2. Nauczania opartego na metodzie eksperymentu, obejmującego:

a) zajęcia z programowania i kodowania robotów,

b) zajęcia „w krainie fizyki i chemii”, których celem było wytworzenie motywacji i pasji poznawczej we wspólnym odkrywaniu tajemnic przyrody,

c) zajęcia „czytam mapę, lekcji kreatywnych z wykorzystaniem TIK i literatury popularno -naukowej.

3. Zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych.

W ramach zadania zrealizowane zostały:

a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii, fizyki, języka angielskiego,

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

c) zajęcia logopedyczne,

d) zajęcia socjoterapeutyczne i rewalidacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z opiniami i orzeczeniami.

4. Warsztatów z doradztwa zawodowego.

W ramach zadania zrealizowane zostały warsztaty z doradztwa zawodowego w PSP nr 1. Zajęcia pozwoliły na rozwinięcie zainteresowań zawodoznawczych uczniów oraz podniesienie ich kompetencji do współpracy.

Do realizacji wszystkich zajęć zakupione zostały niezbędne pomoce dydaktyczne, które będą służyły m.in.: rozwijaniu umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK), wpieraniu kreatywności uczniów. Udział w zajęciach pozwolił na rozwijanie zainteresowań, zdolności twórczego i analitycznego myślenia, uczenia dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartościowania zjawisk oraz procesów, stworzenia uczniom warunków do samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, pogłębiania umiejętności praktycznych stosowanych w naukach ścisłych. Uczniowie potrafią korzystać z e-podręczników, nowoczesnych tabletów, laptopów, z dedykowanymi do konkretnych zajęć, funkcjami. W ramach projektu utworzono  i wyposażono w nowoczesny sprzęt ITC, międzyszkolną pracownię matematyczną w PSP nr 1 Oleśnie.

Szkoły w Oleśnie zostały doposażone m.in. w następujący sprzęt:

roboty do budowania z klocków, monitor interaktywny, laptopy z oprogramowaniem, tablety, modele szkieletu, zestawy modeli (budowy anatomicznej, skóry, tętnicy żyły, serca),  preparaty tkankowe, ciśnieniomierze, kompasy, mikroskopy, globusy i mapy ścienne, wizualizery, odtwarzacze cd, maszyny elektrostatyczne, generatory van de Graaffa, zestawy do doświadczeń z optyki geometrycznej, termometry z sondą, zestawy chemiczne do doświadczeń, laptopty GPS z oprogramowaniem, domina, puzzle, karty ćwiczeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w wyjazdach do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium i Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Afrykarium i Hydropolis we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Młodzieżowego przy Politechnice Częstochowskiej.

Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, w zakresie pedagogiki specjalnej, które są niezbędne do włączenia ww. grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych w celu umożliwienia optymalnych, ogólnodostępnych warunków do edukacji. Były to: studia podyplomowe z resocjalizacji i socjoterapii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem. Ponadto nauczyciele odbyli szkolenia w zależności od potrzeb danej placówki szkolnej.

Całkowity koszt projektu: 578 851,25 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS 517 576,25 zł. Gmina Olesno wniosła wkład własny niepieniężny poprzez udostępnienie sal własnych na potrzeby realizacji projektu.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: