Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne projektu: „Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

 INFORMACJA

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1501 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości celem przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt: „Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
Został on umieszczony na stronie internetowej Gminy Olesno, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olesno: bip.olesno.pl oraz wyłożony do wglądu w Wydziale Urbanistyki Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok.107.
Uwagi i wnioski do projektu programu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji na adres Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, gmina@olesno.pl.
Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie – Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Pieloka 21, pokój nr 107, tel. 034/350-91-63.  
 

Burmistrz Olesna

/-/ Sylwester Lewicki

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku.pdf (2,94MB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku.pdf (2,72MB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: