Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UWAGA - w związku z zamknięciem placówek oświatowych do 25 marca 2020 r. rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Olesno w roku szkolnym 2020/2021 oraz do szkół podstawowych zostanie przedłużona. Nowe terminy zostaną podane wkrótce.           


              

Rozdział 6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych i już uczęszczających do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu, w terminie od dnia 24 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r.  Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2020 r. (zgodnie z art. 153 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy).

2. Rekrutacja dotyczy dzieci nieuczęszczających jeszcze do przedszkoli 5-4-3 letnich (z roczników 2015-2017), na wolne miejsca w danym przedszkolu. Zapisanie dziecka  do przedszkola po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do przedszkola, złożonego w terminie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r. (Zarządzenie Nr 3.2020  Burmistrza Olesna z dnia 23 stycznia 2020 roku ).

3. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, określonych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2) i określonych przez organ prowadzący – przyjętych Uchwałą Nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno (art. 131 ust. 4 i 6 wyżej wymienionej ustawy).

Wzory druków są do pobrania w poszczególnych publicznych przedszkolach.                                    

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: