Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno


 O G Ł O S Z E N I E

  o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia, realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – w 2020 roku na terenie Gminy Olesno

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Gmina Olesno planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu pn.”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2020”, w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno.

 

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości kosztów.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana  w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych posiadacz nieruchomości ponosi we własnym zakresie.

 

W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 kwietnia 2020 r.  w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie  (pok. 107,  I piętro) lub ze strony internetowej www.olesno.pl 

 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

DOCOswiadczenie-przedsiebiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.doc (35,00KB)
DOCOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 44.doc (58,00KB)
DOCWniosek o dofinansowanie.doc (58,50KB)
PDFInstrukcja wypełniania formularza.PDF (159,66KB)
DOCKlauzula informacyjna dot. azbestu.doc (40,50KB)
DOCXNowy Dokument programu Microsoft Office Word.docx (11,96KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.PDF (82,39KB)
DOCFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla przedsiębiorcy.DOC (344,00KB)
PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla przedsiębiorcy.PDF (154,31KB)
DOCFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w rolnictwie.doc (39,00KB)

DOCinformacja o wyrobach zawierających azbest.doc (22,00KB)

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie – pok. 107,  tel. 34 350 91 63

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: