Pytania i odpowiedzi

Tu postaramy się odpowiedzieć

na wszystkie Wasze pytania

Zadaj pytanie dotyczące możliwości indywidualnego skorzystania z pomocy antykryzysowej i wyślij je na adres . Postaramy się na nie jak najszybciej odpowiedzieć, bazując na własnej wiedzy i umiejętnościach lub też kontaktując się z odpowiednimi instytucjami i urzędami.

W niniejszej zakładce zamieszczane będą również pytania i odpowiedzi, o charakterze ogólnym, które pojawiają się na serwisach rządowych a także na portalach urzędów i instytucji wspierających Przedsiębiorców w walce ze skutkami pandemii.

W przypadku pytań indywidualnych odpowiedź na nie, będzie udzielana wyłącznie osobie, które je skierowała. W pozostałych przypadkach zarówno pytanie ogólne jak i odpowiedź na nie zamieszczana będzie bezimiennie.

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju dotyczące pomocy  samorządów udzielanej firmom w ramach tarczy antykryzysowej. Data publikacji : 06.08.2020 r.

         PDFWyjaśnienia Prawne Ministra Rozwoju - ulgi..pdf (197,62KB)

 

 1. Czy świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego?

Wartość świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 52m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan na 07.07..2020 r.

 

 1. Czy wykonanie testu pracownikowi w celu wyeliminowania podejrzenia zarażenia koronawirusem ze środków pracodawcy może być uznany za koszt uzyskania przychodu i czy będzie wolny od podatku dochodowego po stronie pracownika?

Zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (świadczeń częściowo odpłatnych) regulują przepisy art. 11 ust. 2-2b w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.).

W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt. K 7/13 Trybunał Konstytucyjny dokonał wykładni tych przepisów. Trybunał Konstytucyjny uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

 

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając zatem wytyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, należy stwierdzić, że sfinansowanie przez pracodawcę testów na koronawirusa nie następuje w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy.
Wykonywanie testów, zaopatrzenie pracowników w przyłbice, maseczki i inne środki ochrony osobistej zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.

W takim przypadku nie jest rozpoznawany przychód po stronie pracownika.

Natomiast koszt takich badań przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te, odpowiednio udokumentowane, spełniają kryteria kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. służą zabezpieczeniu źródła przychodów.

Stan na 07.07..2020 r.

 

 1. Czy zwolnienie z płacenia składki ZUS na 3 miesiące skutkuje przedłużeniem czasu płacenia składek o 3 miesiące przy przechodzeniu na emeryturę.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej  wskazują, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą dzialalność i osób z nimi współpracujacych oraz osób duchownych, jezeli przepisy uzależniają prawo lub wysokośc świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki zwolnione z obowiązku ich opłacenia traktuje się jak opłacone. Dla wymienionych osób, zwolnieniu podlegają wyłącznie składki należne od minimalnej podstawy ich wymiaru.

Stan na 17. 06. 2020

 

 

 1. Czy subwencja finansowa z PFR jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2020, skutki podatkowe wsparcia finansowego w postaci pożyczki, są następujące:

 • otrzymanie pożyczki w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania.

 • zwrot pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

 • koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

 • umorzenie pożyczki: obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR. Interpretacja dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Stan na 22.05.2020 r.

 

 1. Czy w przypadku zwolnienia pracowników firma będzie musiała zwrócić koszty wsparcia uzyskanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 umowy: 
„W razie niewywiązania się przez Przedsiębiorcę ze zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, tej części środków, o których mowa w § 1 ust. 1, która była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę przed upływem okresów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków".

Stan na 20 maja 2020 r.

 

 1. Prowadzę restaurację. Czy będę zwolniony z opłacania rat za zezwolenie na alkohol? Obecnie sprzedaż nie jest realizowana.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
A zatem terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) obowiązują bez zmian. W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30 proc. opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Ministerstwo Rozwoju przygotowało propozycje zmian w tym zakresie, jednak wymaga ono konsultacji i uzgodnień.

Stan na 20 maja 2020 r.

 

 1. Czy jako mikroprzedsiębiorca muszę mieć konto firmowe, czy też mogę korzystać z konta, które podam, np. do wypłaty postojowego itd.

Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania konta bankowego dla swojej działalności. W takim przypadku można podać dowolne inne konto bankowe. 
Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495).

Stan na 20 maja 2020 r.

 

 1. Czy pomoc publiczna stanowiąca dopłatę do wynagrodzeń jest przychodem firmy i podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 15zzzh ustawy antykryzysowej wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w rozumieniu Komunikatu Komisji. Pomoc ta została notyfikowana Komisji, która 23 kwietnia 2020 r. wydała decyzję uznającą tę pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym.
Jak wynika z postanowień decyzji Komisji, wsparcie, o którym mowa m.in. w art. 15zzb ustawy antykryzysowej, stanowi „pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia zwolnień podczas epidemii COVID-19” (sekcja 3.10).
Kluczowy dla tej sprawy wydaje się art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie jego ust. 4 pkt 14. Jego treść mówi, że „do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów”. Mając na uwadze powyższe, pomocy de minimis nie należy traktować jako przychodu firmy.

Stan na 20 maja 2020 r.

 

 1. Kto zapłaci pracownikowi za czas spędzony na kwarantannie?

Jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym, gdy pracujesz na umowę o pracę, lub dobrowolnym, jeżeli pracujesz na umowę zlecenie lub prowadzisz działalność pozarolniczą), to przysługują ci świadczenia z tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę, lub zasiłek chorobowy określony w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Stan na 27 kwietnia 2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: