Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

logaaaa.jpeg

W dniu 30 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2468/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego, zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego RPO WO 2014-2020.

Całkowite koszty projektu: 1.210.956,78 zł

Koszty kwalifikowane: 1.113.978,07 zł

Dofinansowanie: 799.947,63 zł

Procentowy poziom wsparcia: 71,81 %

Planowany termin realizacji inwestycji 01.09.2019 – 31.08.2021 r. 

Cel ogólny projektu: poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich w ramach procesu termomodernizacji wraz z wymianą instalacji c.o., instalacji c.w.u., dociepleniem ścian zewnętrznyc, dociepleniem stropodachów oraz wymianą okien.

Zakres przedsięwzięcia:

            W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji budynku tj.: wykonanie modernizacji systemu c.o., modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej, docieplenie budynku (ścian zewnętrznych i stropodachu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykorzystanie fotowoltaiki, zielonej ściany (montaż ogrodu wertykalnego na jednej ze ścian budynku), oświetlenia energooszczędnego, systemu zarządzania energią.

Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej, zoptymalizowania kosztów zużycia energii cieplnej, elektrycznej dzięki efektywnemu wykorzystaniu OZE. Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków korzystania z obiektu, podniesiony zostanie komfort kształcenia i pracy, poprawi się estetyka wizualna i architektoniczna budynku, zmniejszy się emisja substancji zanieczyszczających do atmosfery. Utworzenie zielonej ściany na budynku wpłynie nie tylko na wychwytywanie pyłów unoszących się w powietrzu, ale również podniesienie komfortu termicznego wewnątrz obiektu. Celem fasady (w aspekcie ekologicznym) będzie również zachowanie bioróżnorodności oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na tematykę ochrony środowiska, tak istotnej przy zmianach klimatu wywołanych jego zanieczyszczeniem.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: