Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno

Brak opisu obrazka

 

Gmina Olesno - „Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno

Gmina Olesno jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.: „Promocja zrównoważonej turystyki w Gminie Olesno” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowymi partnerami KSOW  w ramach projektu są: Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich

Plan operacyjny na lata 2020-2021

Miejsce realizacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 01.05.2020 – 31.10.2020

Wysokość kosztów kwalifikowanych operacji: 36.015,00 zł

Zakres operacji:

Przygotowana zostanie dokumentacja niezbędna dla oznakowania (w tym remontu oznakowania i likwidacji nieaktualnego oznakowania) ok. 99 km tras rowerowych na terenie Gminy Olesno, przebiegających obok licznych zabytków dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego, form ochrony przyrody. Wydany zostanie również przewodnik turystyczny wraz z mapą turystyczną ścieżek rowerowych – wersja elektroniczna i wydruk w nakładzie 1000 egz.

Cel operacji

Celem operacji jest promocja tras turystycznych – rowerowych w Gminie Olesno poprzez wykonanie dokumentacji dot. oznakowania tych tras oraz wydanie publikacji zawierającej opis tras, w tym mapy, oraz opisu atrakcji turystycznych (dziedzictwo materialne i niematerialne, przyrodnicze, kulinarne itp.)

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Poprzez promocję tras turystycznych rowerowych w projekcie wspierany będzie zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich, w tym rozwój gospodarczy.  Wypromowane zostanie dziedzictwo kulturowe, kulinarne i przyrodnicze. Oprócz ww. zadanie przyczyni się do rozwoju wszelkich form turystyki wiejskiej, rekreacji i sportu oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, ale także promocji postaw ekologicznych, w tym związanych z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem i adaptacją do zmian klimatu etc.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel KSOW 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów  o  polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Priorytet 6 – Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do stronu internetowej Komisji dotyczącej EFRROW https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_pl


„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”