Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Tarcza antykryzysowa 2.0. jakie zmiany w ZUS od 18 kwietnia 2020 r. Data publikacji: 23.04.2020 r.

Tarcza antykryzysowa 2.0

Jakie zmiany w ZUS ?

             W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, których celem jest umożliwić firmom ich nieprzerwane funkcjonowanie - bez redukcji zatrudnienia.

Na uwagę zasługuje szczególnie wsparcie realizowane przez ZUS.

Najważniejsze z nich to:

 1. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 2. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

 3. Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS


Do czasu wprowadzenia w życie nowych przepisów, ze zwolnienia z opłacania składek ZUS mogły korzystać tylko osoby „samozatrudnione” oraz firmy zatrudniające mniej niż 10 osób.

Po zmianie krąg uprawnionych do zwolnienia został poszerzony o firmy, które zatrudniają do 50 osób oraz spółdzielnie socjalne. Zwolnienie przewidziane jest także dla firm, które zostały otwarte po 1 lutego 2020 r.

Dla kogo dostępne są zwolnienia z opłacania 100 % składek za dany miesiąc:

 1. osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,

 2. płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

 1. spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),

 2. osób duchownych.


 

Ze zwolnienia w wysokości 50% należności za dany miesiąc, będą mogli skorzystać płatnicy, którzy prowadzili działalność:

 1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

 2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

 3. w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych. (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych).

 

W przypadku przedsiębiorców opłacających składki jedynie za siebie, nowe przepisy zachowały dotychczasowy limit przychodów, uprawniających ich do skorzystania ze zwolnienia -tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Żeby skorzystać ze zwolnienia, osoby zainteresowane, zobowiązane są do złożenia wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r. oraz złożenia dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Pobierz wnioski:

 

RDZ - wniosek o zwolnienie z opłacania składek

RDU - wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej


Kiedy i na jakich zasadach będzie można uzyskać świadczenie postojowe:

 1. będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż za trzy okresy na podstawie jednego wniosku,

 2. będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,

 3. będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.


Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia jest złożenie oświadczenia przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, potwierdzającego fakt, iż sytuacja materialna wykazana w poprzednich wnioskach nie ulegała zmianie.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy

Świadczenia postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 1. Rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesili działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, był o conajmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym.

 2. Rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.

 3. Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 4. Mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymają przedsiębiorcy, którzy:

 5. Rozliczają się na podstawie karty podatkowej oraz są zwolnieni z opłacania podatku VAT.

 6. Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 7. Mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Pobierz:

RSP-D - wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność

RSP-C - wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę


           Z tej pomocy mogą skorzystać płatnicy składek, którzy mają trudności z ich terminowym opłaceniu w następstwie COVID-19. Nienaliczanie odsetek przysługuje za okres od stycznia 2020 r. i obejmuje wszystkich płatników składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

           Odstąpienie od pobierania odsetek jest jednak wyłącznie możliwe wówczas, gdy składki już zostały opłacone, z tym że po ustawowym terminie płatności. Nie ma znaczenia również wysokość odsetek, których dotyczy umorzenie. Dotyczy ona jednakże tylko odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r.           

Więcej informacji na stronie: www.zus.pl

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: