Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019 – 2035

NFOŚiGW.jpeg

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019 – 2035

 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035 dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Wartość projektu 50.000 zł, wartość dofinansowania 50.000 zł.

Projektowana Strategia służyć będzie realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na obszarze Gminy Olesno.

Celem głównym przedsięwzięcia jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju elektromobilności w Gminie Olesno.

W ramach strategii Gmina zakłada działania:

 1. zmierzające do zapewnienia niezbędnej infrastruktury, wprowadzenie systemu zachęt finansowych, realizację kampanii edukacyjnej dot. elektromobilności,
 2. stymulujące popyt na pojazdy elektryczne - działania zmierzające do zwiększenia ilości pojazdów elektrycznych w Gminie, w tym w ramach floty administracji samorządowej.

Wdrażanie strategii przyczyni się do:

 1. likwidacji barier ograniczających rozwój elektromobilności w Gminie, w tym poprzez zapewnienie punków ładowania, poprawę stanu dróg i parkingów publicznych, budowę szybkich łączy bezprzewodowych,  wprowadzenie katalogu zachęt dla właścicieli pojazdów elektrycznych),
 2. budowy i rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie,
 3. poprawy standardu usług przewozu pasażerów, w szczególności dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,
 4. zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problematyki elektromobilności, popularyzacja elektromobilności wśród mieszkańców,
 5. poprawy wizerunku Gminy jako otwartej na nowoczesne technologie, dążącej do poprawy standardu życia mieszkańców,
 6. poprawy stanu jakości powietrza w Gminie,
 7. obniżenia poziomu hałasu w Gminie.

Głównymi działaniami przewidzianymi w „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035” są:

 • Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • Powstanie dwóch stacji na 8 stanowisk rowerowych
 • Utworzenie w gminie rowerowego szlaku transportu i rekreacji
 • Wymiana parkometrów miejskich
 • Uruchomienie mini autobusów elektrycznych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, do transportu publicznego na terenie miasta i obszarów wiejskich.
  Wymiana (zakup) pojazdów elektrycznych
 • Edukacja społeczności gminy
 • Centrum przesiadkowe wraz parkingiem umożliwiającym zmianę
 • Uruchomienie gminnego monitoringu jakości powietrza
 • Budowa gminnej elektrowni fotowoltaicznej

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: