Sejm uchwalił Tarczę antykryzysową 4.0.

              Obok regulacji istotnych dla przedsiębiorców, uchwalona 4 czerwca przez Sejm tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0” zawiera zapisy ważne też dla samorządu terytorialnego.

              Nowa ustawa wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br.

              Ustawa przewiduje też wydłużenie do 28 czerwca br. okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów będzie mogła w celu przeciwdziałania COVID-19 w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.

           Starostowie – w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - będą również mogli udzielić jednorazowej pożyczki (do 5 tys. zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacjom pozarządowym takim jak związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, czy spółdzielnie socjalne.

             Nowe przepisy wprowadzają też zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.

            Tarcza 4.0 przewiduje ponadto złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi m.in. że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego, na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Ustawa zakłada też podwojenie udziałów powiatów, w tym miast prezydenckich w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

          Uchwalona w czwartek ustawa wprowadza też przepisy dot. wakacji kredytowych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy. Dotyczyć ono będzie też osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca br.

           Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w Prawie zamówień publicznych. Według rządu mają one ułatwić prowadzenie przetargów w dobie pandemii jak i pomóc firmom realizującym inwestycje. I tak „Tarcza 4.0” przewiduje m.in. obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów (powyżej 12 miesięcy) o udzielenie zamówienia publicznego. Znalazły się w niej również takie rozwiązania jak:

  1. zniesienie obowiązku nakładania kar umownych, jeżeli dana firma nie może wykonać zlecenie w związku ze skutkami jakie wywołała pandemia;
  2. zniesienie obowiązku wpłacenia wadium.

          Ustawa ustala też wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. wartości kontraktu. W pewnych jednak warunkach będzie mogło być ono wyższe, lecz nie przekraczać 10 proc. wartości umowy. Tarcza 4.0 pozwoli też - za zgodą przedsiębiorcy - na przeprowadzenie u siebie kontroli np. skarbowej, zdalnie za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

         Nowe przepisy przewidują ponadto, że o pomoc w zakresie przyznania świadczeń na ochronę miejsc pracy, będą mogły zwrócić się przeżywające trudności w związku z COVID-19 organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego oraz kościoły.

         Ustawa zakłada również, że więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Od podatku będzie można np. obliczyć przekazanie szkołom przenośnych komputerów jeżeli nie są one starsze niż trzy lata.

         Teraz ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.

 

Źródło informacji: www.samorząd.pap.pl

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: