Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2019 r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1  ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) burmistrz ma obowiązek do dnia  31 maja  przedstawić  radzie  gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

Raport o stanie Gminy Olesno za rok 2019 został przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w dniu 26 maja 2020 r. Raport ten będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi tj. 30 czerwca 2020 r. W pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport o stanie gminy.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata. W debacie  nad nim mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte  podpisami co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca).  
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkiwania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
W debacie głos zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy Olesno. Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu  poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.
Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane  w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21 w Biurze Rady pok. 110 w godzinach pracy urzędu.

RAPORT O STANIE GMINY OLESNO 2019

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: