Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tarcza Antykryzysowa 4.0 już w Dzienniku Ustaw. Data publikacji:24.06.2020 r.

            W Dzienniku Ustaw z 2020 roku poz. 1086 ukazała się tzw. Tarcza 4.0 czyli Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

           Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

           Wniosek o świadczenie postojowe, będą mogli składać do ZUS również sami zainteresowani - w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

          W kwestii samorządów dokument przewiduje m.in. złagodzenie reguły finansowej, przez co JST będą mogły się bardziej zadłużyć. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej.

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w Prawie zamówień publicznych. Tarcza 4.0 przewiduje m.in.

  1. obowiązek zapłaty Wykonawcom wynagrodzenia w częściach;
  2. udzielania zaliczek w przypadku dłuższych niż 12 miesięcy umów o udzielenie zamówienia publicznego.

W nowej ustawie znalazły się również takie rozwiązania jak:

  1. zniesienie obowiązku nakładania kar umownych jeżeli dana firma nie może wykonać zlecenia w związku ze skutkami jakie wywołała pandemia;
  2. zniesienia obowiązku wpłacenia wadium.

Ustawa ustala też wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. wartości kontraktu.

          Ustawa doprecyzowuje także definicję „powierzchni handlowej” w galeriach handlowych powyżej 2000 m kw., aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje ona swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Założono przy tym, że zmiana ta wejdzie w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r.