Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczęły się prace nad utworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

Projekt ma na celu utworzenie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie Dużego Parku Miejskiego w Oleśnie, w oparciu o gatunki rodzime. Koncepcja przewiduje budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

W ramach projektu planuje się m.in.:

- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej (w tym botanicznej, ornitologicznej i chiropterologicznej),

- usunięcie większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin,

- wykonanie nasadzeń wraz z rozpisaniem szczegółowych wytycznych pielęgnacyjnych,

 - wzbogacenie parku o krzewy,

- prześwietlenie parku, poprzez usunięcie części drzewostanu średniej wielkości   i wprowadzenie nowych nasadzeń,

- pielęgnację koron drzew,

- wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym i staranie się o objęcie ich tą formą ochrony przyrody; pozostawienie w miarę możliwości wolnej przestrzeni w ich otoczeniu,

- ustawienie domków/budek dla owadów, otoczenie tych budek miododajnymi krzewami i/lub bylinami np. wrzosowatymi,

- wyposażenie parku w domki/budki dla ptaków, nietoperzy,

-wykonanie ścieżki edukacyjnej,

-wykonanie oświetlenia oraz monitoringu parku,

- rozbiórkę istniejących nawierzchni i elementów małej infrastruktury, wykonanie nowych nawierzchni, wykonanie elementów małej architektury,

-wydarzenia edukacyjne.

Ww. działania składają się na utworzenie ,,Centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie", zlokalizowanego w granicach Parku Miejskiego w Oleśnie, o powierzchni ok. 2,38 ha. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno.

Projektowane centrum różnorodności biologicznej stanie się ostoją dla występujących na terenie parku gatunków zwierząt objętych ochroną. Poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych lub zagrożonych wzrośnie świadomość społeczna na temat ekosystemów charakterystycznych dla krajobrazu lokalnego. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej inwestycji na podstawie opracowanej koncepcji.

Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020: III Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,  działanie 5.1  „Ochrona różnorodności biologicznej”. Wartość całkowita projektu wynosi 1.691.604,38 zł, wartość dofinansowania 1.272.409,21 zł.

64 szt. nowych drzew.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: