Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W życie weszła ustawa dotycząca kredytów kupieckich umożliwiającą scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

             Prezydent podpisał ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

           Ustawa określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Przejęcie ryzyka dotyczyć będzie należności handlowych:

 1. stanowiących kwoty pieniężne należne przedsiębiorcy z tytułu transakcji handlowej od kontrahenta mającego siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie o ryzyku tymczasowo niezbywalnym, o którym mowa w załączniku do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz. Urz. UE C 392 z 19.12.2012, str. 1, z późn. zm.);
 2. potwierdzonych dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu;
 3. o terminie płatności poniżej 2 lat.

          W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejęcie ryzyka dotyczyć ma należności handlowych z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

         Rada Ministrów w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 będzie mogła przyjąć rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

        Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w ramach realizacji Programu, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, będzie mógł zobowiązać się do przejęcia 80% ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń należności handlowych.

        Ustawa określa również elementy podstawowe umowy między Skarbem Państwa a zakładem ubezpieczeń oraz warunki, które musi spełniać zakład ubezpieczeń przystępujący do umowy.

Europejskie wzorce

 • Obecnie już w co najmniej w kilku państwach UE trwają intensywne prace nad implementacją rozwiązań, dzięki którym rządy zamierzają zapobiec obniżaniu przez ubezpieczycieli należności limitów kredytowych i dostępności ubezpieczeń. Komisja Europejska notyfikowała już analogiczne programy pomocowe.
 • Niemcy wprowadziły program wsparcia bazujący np. na gwarantowaniu/reasekuracji ryzyk zakładom ubezpieczeń. Gwarancja rządu niemieckiego dla ubezpieczycieli jest ograniczona do pokrycia kredytu kupieckiego zaciągniętego do końca 2020 roku, program jest dostępny dla wszystkich zakładów oferujących tego typu ochronę w Niemczech, obejmując również kredyty kupieckie dla nabywców towarów i usług w krajach trzecich.

Kto ma skorzystać z programu wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych?

         Możemy wyróżnić cztery rodzaje podmiotów, do których adresowane są instrumenty wsparcia zawarte w ustawie o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19. Wśród nich wymienić należy:

 1. Przedsiębiorców, w tym osoby wykonujące działalność zawodową, prowadzący w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności (ok. 8 tys. firm); 
 2. Polskich i zagranicznych kontrahentów dokonujących zakupu towarów i usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców z grupy pierwszej (ok. 200 tys. firm);
 3. Zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności;
 4. Firmy faktoringowe/banki oferujące faktoring pełny.

          Ustawa została opublikowana w dzienniku Ustaw nr 1422 z dnia 20 sierpnia 2020 roku i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz tekst Ustawy tutaj.

PDFUstawa z dnia 16 lipca 2020 roku o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19..pdf (201,35KB)
 

Źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju