Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Burmistrza Olesna

Olesno, dnia 21.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 2020, poz. 833 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) Burmistrz Olesna podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olesno”.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie –
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olesno oraz ma stronie internetowej www.olesno.pl

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie – ul. Pieloka 21,
    46-300 Olesno;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

PDFAKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.pdf (4,41MB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: