Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-10.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-08-22.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w  całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wynik analizy pod względem zgodności

Raport dostępności.pdf - data dodania: 2021-03-23 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-26.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym olesno.pl?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Leszek Skorupa, olesno.opo@gminy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 359 78 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
Tel.: +48343597841
Faks: +48343597283
E-mail:
Strona internetowa: olesno.pl

Dostępność architektoniczna

W budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Pieloka 21 nie ma podjazdów do drzwi wejściowych. Osoba niepełnosprawna może dostać się do budynku korzystając z windy, do której wejście znajduje się od strony podwórza. Winda posiada podświetlane klawisze, oznakowane alfabetem brajla, uchwyty boczne oraz wizualną i dźwiękową informację o poziomach pięter. W budynku Urzędu na poziomie -1 znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz pokój cichej obsługi.

Przed budynkiem głównym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną oraz oznaczenia w alfabecie brajla dotyczące pokoi, na każdej kondygnacji znajduje się tyflomapa z rozmieszczeniem pomieszczeń oraz ścieżek naprowadzających. Dodatkowo budynek wyposażony jest w krzesło i materac do ewakuacji.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem - w formie podania (Podanie dla osoby niesłyszacej.docx) - w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Oleśnie: faxem 34 375 06 02, telefonicznie 34 359 78 41-44 e-mail:  lub listownie: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Gmina Olesno udostępnia darmową aplikację mobilną. 

Odnośnik do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: