Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt  dot. rewitalizacji terenów zieleni w Małym Parku w Oleśnie z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

To już pewne - wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Małego Parku w Oleśnie otrzymał dofinansowanie NFOŚiGW w wysokości 694 384 zł, w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe - Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. Sukces tym większy, że jest to nabór ogólnopolski, w którym rywalizowały samorządy z całego kraju!  

Wartość projektu oszacowano na 1.388.769 zł.

mały park.png

 

Rewitalizacja zieleni w Małym Parku dotyczyć będzie działań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury - zwiększania powierzchni terenów zieleni w miastach, wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze, a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach.

W ramach projektu zaplanowano szereg nowych nasadzeń, przy czym dodatkową rolą tych nasadzeń będzie poprawienie funkcji ekosystemów – przede wszystkim owadów zapylających. W projekcie zagospodarowania parku uwzględniono zróżnicowane preferencje różnych grup owadów. W miejscach, gdzie sadzenie roślin jest niepraktyczne lub niemożliwe (murki, schody) zaplanowano założenie kwietników z rodzimymi, w tym chronionymi gatunkami kwitnącymi: rojownik pospolity, rozchodnik ostry i sześciorzędowy, skalnica gronkowa, macierzanka zwyczajna. Przy istniejących ogrodzeniach (zielone ściany) planuje się nasadzenia rodzimych gatunków pnączy (np. dający pożytki owadom (kwitnie jesienią) bluszcz pospolity). W miejscach szczególnie zacienionych planuje się nasadzenia rodzimych roślin kwitnących wiosną – jeszcze przed wypuszczeniem liści, w tym chronionych: śnieżyczka przebiśnieg, cebulica dwulistna, śnieżyca wiosenna, miodunka ćma, zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny. W miejscach średnio nasłonecznionych planuje się nasadzenia rodzimych gatunków występujących w lasach liściastych: kokorycz pusta/pełna, dąbrówka rozłogowa, pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły, przylaszczka pospolita, miodownik melisowaty oraz szałwia łąkowa i szałwia okręgowa na stanowiskach słonecznych. Przy kanale Młynówki, w istniejących umocnieniach ażurowych zaplanowano nasadzenia roślin kwitnących, które dodatkowo posiadają zdolność absorpcji zanieczyszczeń, co jest ważne ze względu na odprowadzanie do kanału wód deszczowych (kosaciec żółty, żabieniec trawolistny, pałka szerokolistna i wąskolistna, jeżogłówka gałęzista). W miejsce jałowców zaplanowano nasadzenia różanecznika żółtego. Zieleń zaaranżowano w ten sposób, aby zapewnić ciągłość kwitnienia przez cały sezon wegetacyjny (szczególnie trudnym okresem bywa początek lata/lato, kiedy w miastach jest niewiele roślin kwitnących).

Po rewitalizacji park stanie się swoistą "wyspą siedliskową” z modelowymi strefami nektarodajnymi i spadziodajnymi, wzdłuż których prowadzić będzie ścieżka edukacyjna. Zadanie przewiduje również likwidację zasklepień lub uszczelnień gruntu - poprzez demontaż dotychczasowych betonowych nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych i zastąpienie ich nowymi nawierzchniami przepuszczalnymi z naturalnych materiałów, przechwytywanie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania, zielone ściany – obsadzenie roślinami istniejących ogrodzeń, wymianę lamp parkowych.

Park ma zostać połączony korytarzami ekologicznym z projektowanymi w granicach miasta nowymi nasadzeniami drzew – łącznie ok. 160 szt. – na ul. Wachowskiej, Słonecznej, Wronczyńskiej, Konopnickiej, Wielkie Przedmieście, Klonowej oraz na placach przy ul. Dworcowej (przy bibliotece miejskiej) oraz na placu zabaw przy ul. Kilińskiego.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: