Prace ruszają - Olesno będzie mieć nową, przyjazną środowisku oczyszczalnię ścieków

26 października 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie rozbudowy i modernizacji oleskiej oczyszczalni ścieków. Jest to jedna z największych, najbardziej kosztownych i jednocześnie najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Olesno w przeciągu ostatnich kilkunastu lat.

 

Na inwestycję, której wartość wynosi bagatela 25.394.580,00 zł, Gminie udało się pozyskać bezzwrotne dofinasowanie w wysokości 17.852.681,19 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej - Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ścieki oczyszczone w nowym obiekcie według określonej technologii, będą zupełnie innej jakości. Zasilanie rzeki Stobrawy zmieni się, w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. Odpowiednia technologia da wodę o bardzo dobrych parametrach, co będzie miało ogromne znaczenie dla naszego środowiska. 

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na dalszy rozwój gminy Olesno w zakresie nowych, potencjalnych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych.

Inwestycja realizowana jest przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie w której 100 % udziałów posiada Gmina Olesno. Wykonawcą prac będzie firma HYDRO-MARKO sp. z o. o z Jarocina

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków, jej rozruch i początek eksploatacji planowany jest do 30 czerwca 2022 r.

unnamed (1).jpeg


Po rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia oczyszczać będzie ścieki z miasta Olesna i terenu objętego aglomeracją zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15.07.2019 dz. DU.2019 poz. 1311 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków.

Oczyszczalnia jest zaprojektowana dla przepływu średniodobowego 2500 m3 /d

  • przy przepływach dobowych max 5 500 m3/d i liczbie RLM ( Równoważna Liczba Mieszkańców ) wynoszącej 17 917 Mk.

Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi wyburzeniami  a także  doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów:

  •  krat, pompowni, sitopiaskownika, pompowni II0  ścieków przy ul. Mostowej;
  • dwóch równoległych ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki składających się z biologicznego reaktora  przepływowego,  komór zagęszczania i stabilizacji tlenowej osadów, osadników wtórnych oraz obiektów: stacji dmuchaw, pompowni recyrkulacyjnej ścieków; przepompowni odcieku, stacji dawkowania koagulantu, hydroforni,  stacji odwadniania i higienizacji osadu, wiaty wraz z placem składowania osadu i poletkami osadu, dróg dojazdowych, budynku laboratorium, rurociągu tłocznego ścieków z pompowni centralnej na ul. Mostowej do oczyszczalni wraz z instalacja sterującą, likwidacji istniejącej stacji zlewczej ścieków dowożonych przy ul. Mostowej  i wykonanie nowej stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oraz budowę instalacji fotowoltaicznej   i  solarnej.

image001.png

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: