Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej.

W terminie do dnia 20.12.2020 r. producenci trzody chlewnej, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę trzody chlewnej wynoszącą co najmniej 21 sztuk, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc skierowana jest do producenta trzody chlewnej:

  1. który nie złożył wniosku o pomoc, o której mowa w § 13zb ust. 1  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa (Dz.U. 2015 poz. 187 z późn. zm.) „Wyrównanie dochodu”
  2. któremu nie przyznano pomocy z tytułu posiadania trzody chlewnej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U. 2020, poz. 1467), alba decyzja o przyznaniu pomocy została uchylona, albo zmieniona w części dotyczącej zmniejszenia kwoty pomocy określonej w tej decyzji o przyznaniu pomocy o kwotę przyznaną producentowi trzody chlewnej z tytułu posiadania trzody chlewnej zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu

Ponadto Pomoc będzie mógł otrzymać producent trzody chlewnej:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,
  3. który utrzymywał w gospodarstwie w okresie od dnia 1 marca do dnia 15 lipca 2020 r. średnią dzienną liczbę trzody chlewnej oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wynoszącą co najmniej 21 sztuk,
  4. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemia COVID-19;

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

  • 4 500 zł - przy utrzymywaniu  średnio dziennie co najmniej 21 trzody chlewnej i nie więcej niż 50 trzody chlewnej,
  • 14 900 zł - przy utrzymywaniu  średnio dziennie powyżej 50 trzody chlewnej i nie więcej niż 200 trzody chlewnej,
  • 23 800 zł - przy utrzymywaniu  średnio dziennie  powyżej 200 trzody chlewnej.

Kwota przyznanej pomocy łącznie z kwotą przyznanej „Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” (PCOVID-19-PROW) z innych tytułów niż posiadanie trzody chlewnej nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro (przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na dzień udzielenia niniejszej pomocy).

Średnia dzienna liczba trzody chlewnej oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, stanowi iloraz sumy dziennej liczby trzody chlewnej utrzymywanych w gospodarstwie w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. oraz liczby 137.

Pomoc będzie udzielana na warunkach określonych w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, z późn. zm.), tj. w szczególności pomoc będzie przyznawana jako pomoc publiczna.

Niniejsza pomoc może być kumulowana z innymi pomocami przyznanymi na podstawie "Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (Komunikat Komisji Europejskiej 2020/C 91 I/01 z dnia 19.03.2020 r. z późn. zm.), z tytułu prowadzenia działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych. Łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach "Tymczasowych ram ..." nie może przekroczyć 100 000 EURO.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej  a za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Biura Powiatowego Agencji.

Wniosek można przekazać za pośrednictwem platformy e-PUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Pod warunkiem zachowania terminu wpływu wniosku do dnia 20 grudnia 2020 r. do Biura Powiatowego.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 20 grudnia 2020 r nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Pomoc, przyznawana będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz

Tu znajdziesz więcej informacji.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: