Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezydent podpisał Tarczę 6.0. Kto i kiedy skorzysta z nowego wsparcia.

We wtorek 15 grudnia 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która ukazała się w Dzienniku Ustaw w dniu 15 grudnia 2020 roku pod pozycją 2255.

Celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy.

Omawiana ustawa wprowadza kolejne zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:

 1. wprowadzenia regulacji art. 15gga przewidującej, iż przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.

Dofinansowanie wynosi 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku;

 1. wprowadzenia uprawnienia dla rad gmin do wprowadzenia zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 2. rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej, w postaci dodatkowego świadczenia postojowego, na kolejne grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 3. wprowadzenia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresach wskazanych w art. 15zs2 ust. 1 ustawy jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które skorzystały już ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
 4. wprowadzenia dla osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie posiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 5. upoważnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do przeprowadzania kontroli zasadności wypłaty świadczeń postojowych;
 6.    wprowadzenia jako zasady braku obowiązku zwrotu uzyskanego dofinansowania, w sytuacji śmierci beneficjenta;
 7. wprowadzenia możliwości udzielenia przez starostę ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji w kwocie do wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
 8. wprowadzenia możliwości wstrzymania przez organ administracji publicznej biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym organ zawiadamia strony.
 9. rozszerzenia zakresu branż, odnośnie do których istnieje możliwość zwolnienia, w przypadku spełnienia określonych w ustawie warunków, z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września  2020 r.;
 10. wprowadzenie możliwości uzyskania na wniosek płatnika prowadzącego, na dzień    30 września 2020 r., działalność oznaczoną według klasyfikacji PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, zwolnienia, w przypadku spełnienia określonych w ustawie warunków, z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli wnioskodawca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.;
 11. wprowadzenie możliwości uzyskania przez zleceniodawcę, na wniosek zleceniobiorcy, zwolnienia  z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych z tytułu wykonywania tej umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.;
 12. zawieszenia poboru opłaty targowej w roku 2021 wraz z wprowadzeniem dla jednostek samorządu terytorialnego rekompensaty z tytułu niepobierania powyższej opłaty, wypłacanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ustawa dokonuje również zmian innych ustaw, w tym:

 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidując zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika kwot jednorazowego świadczenia postojowego, o których mowa w art. 15zs2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 2. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przewidując rozszerzenie tej ustawy o przepisy określające, że obywatele innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, którzy są uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, oraz że Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określi, w drodze obwieszczenia, wykaz tych programów;
 3. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, w zakresie regulacji dotyczących przetwarzania przez Polski Fundusz Rozwoju danych przedsiębiorców, którzy ubiegali się o otrzymanie lub otrzymali wsparcie;
 4. ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, poprzez wskazanie, iż wskazanych regulacji ustawy – Kodeks cywilny nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz do umów zawieranych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w oparciu o które przedsiębiorcy otrzymują wsparcie pochodzące ze środków publicznych, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych środków o podobnym charakterze;

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia:

1)     z wyjątkiem:

a)     art. 1 pkt 6 i 22, które wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia,

b)     art. 1 pkt 14, pkt 30 lit. a w zakresie zmienianego art. 31zo ust. 9, oraz lit. b, pkt 31–33 i art. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2)     z wyjątkiem art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zs3, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

3)     z tym, że:

a)     art. 1 pkt 3 lit. a z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.,

b)     art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 19 i 20 z mocą od dnia 31 marca 2020 r.,

c)     art. 1 pkt 26 z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,

d)     art. 8 w zakresie dodawanego art. 58 ust. 2 z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.

 

 

PDFUstawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..pdf (468,42KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: