Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

W dniu 14 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadza ona zmiany w przepisach z zakresu podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, które będą obowiązywały w 2021 r.

Na mocy nowych przepisów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku na oleskim targowisku „Solny Rynek” jak i w całej Polsce nastąpi zawieszenie poboru opłaty targowej.

Małym przedsiębiorcom ma to przynieś oszczędności w wysokości 137 mln złotych.

Gminy mają otrzymać rekompensatę dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r., ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy m.in. „opłata targowa pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników. Dla takich podmiotów konieczność uiszczania choćby niewysokich opłat jest odczuwalnym obciążeniem. W związku z tym brak konieczności uiszczania tej opłaty byłby odczuwalnym wsparciem”

Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 15.12.2020 r. pod poz. 2255. Ww. przepisy ustawy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


 

Źródło informacji:

Ministerstwo Finansów