Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tylko do 31.01.2021 r. dotacje z PUP Olesno.

          Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie informuje, że dysponuje środkami na pomoc finansową w ramach art.15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn. zmianami), czyli tak zwanej „Tarczy antykryzysowej COVID-19”.

     Jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

       Dofinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z. w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Wnioski na jednorazowe dotacje można składać do dnia 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://olesno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

oraz na stronie:

https://olesno.praca.gov.pl w zakładce: „Aktualności”

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie pod następującymi numerami telefonów:

034-35 05 994, 034-35 05 993, 034-35 05 976,

034-35 05 984 , 034-35 05 975, 034-35 05 981.

 

Nadal - do odwołania - aktualne są nabory wniosków w ramach ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1842 z późn. zmianami), czyli tak zwanej „Tarczy antykryzysowej COVID-19” na następujące formy wsparcia:

 

  1. niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd w/w ustawy);

  2. niskooprocentowaną pożyczkę dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda w/w ustawy);

  3. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc w/w ustawy);

  4. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla: mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb w/w ustawy);

  5. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze w/w ustawy);

  6. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2 w/w ustawy).

 

 

 

Źródło informacji:

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie.