Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki inwestycyjnej nr 211/7 przy ulicy Leśnej w Oleśnie.


Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Oleśnie przy ulicy Leśnej, oznaczona numerem geodezyjnym działki 211/7 o pow. 1,2103 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00055445/3. Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenie zabudowy produkcyjno-usługowej.

       Działka 211/7 objęta jest granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w związku z czym Nabywca tej nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania Regulaminu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uzyskanie decyzji o wsparciu - wydawanej przez Zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, niezbędne jest dla możliwości skorzystania z pomocy publicznej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1162 z  późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

       Gmina Olesno nie ponosi odpowiedzialności za nie wystąpienie lub nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przez nabywcę. Cena wywoławcza: 513.700,00 złotych netto. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Data I przetargu na sprzedaż opisanej powyżej działki zakończonego wynikiem negatywnym: 11.09.2020 roku.

         Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej.

         Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

         Przetarg odbędzie się 16.04.2021 roku o godz.1100 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 12.04.2021 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

       W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub zwrócone po zamknięciu przetargu.

    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, pokój nr 211, tel.: 34 350-91-81.

 

 

Olesno, dnia 09 luty 2021 roku

Burmistrz Olesna

                                                                               Sylwester Lewicki

 

Przydatne załączniki:

PNGmapka działka nr 211.7.png (385,65KB)

JPEGMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - szczegóły.jpeg (357,43KB)

PDFUchwala nr XXVII.196.16 RM z 28.09.2016 r. mpzp ul. Leśna.pdf (9,40MB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: