Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania w Kucobach przy ulicy Kiki 10 m.3.

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:
 
             Lokal mieszkalny nr 3 w Kucobach przy ulicy Kiki 10, znajdujący się w budynku wielorodzinnym położonym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 627/119 o pow. 0,1544 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00058453/3. Lokal usytuowany jest na parterze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu: 77,96 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne oraz pomieszczenie gospodarcze. Cena wywoławcza: 60 000,00 złotych netto. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Data I przetargu na sprzedaż nieruchomości zakończonego wynikiem negatywnym: 20.10.2020 roku
 
         Przetarg odbędzie się 23 marca 2021 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto wpłaconego na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 19 marca 2021 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wydruk z rejestru sądowego lub wydruk z CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
        
         Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej.
         Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.
 
          Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 05.08.2020 roku.
 
           Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).
 
Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 211, tel.: 34/350-91-81.
 
Olesno, dnia 12 lutego 2021 roku
 
 
 
Burmistrz Olesna
 
                                                                                                        Sylwester Lewicki
 
 
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: