Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny

ratusz stopka.png

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem
i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny
 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

 

Całkowita wartość Projektu: 410.321,28 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 293.091,92 zł

Celem zadania jest poprawa stanu zachowania, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe i niematerialne - zabytkowego oleskiego Ratusza, którego historia sięga okresu lokacji miasta, tj. 1275 r., kiedy to Olesno stało się samorządową jednostką osadniczą z własną radą miejską.

Projekt dotyczy wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz zadaniami związanymi z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny. Ratusz jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, stanowi własność Gminy Olesno, zlokalizowany jest na oleskim rynku, na obszarze rewitalizacji. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych klasycystycznego wystroju elewacji frontowej Ratusza wraz z wprowadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych. W ramach zadań edukacyjnych i informacyjnych przewidziano przygotowanie plansz edukacyjnych i aplikacji poświęconej historii Ratusza, a także wydanie publikacji. Zaplanowano organizację gry terenowej związanej z historią Ratusza, wraz z prelekcją na temat zabytku oraz warsztaty fotograficzne nt. fotografowania zabytków architektonicznych w przestrzeni miejskiej. 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: