Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert - KULTURA FIZYCZNA

Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno 2021 r.

 Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”. 

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

 • prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,
 • organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Olesno,
 •  wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu.

!! UWAGA - limity wskazane w kosztach kwalifikowalnych NALEŻY WYLICZYĆ SAMODZIELNIE. GENERATOR NIE WSKAZUJE NA PRZEKROCZENIE LIMITU W POZYCJACH KOSZTORYSOWYCH!!

 

Kosztami kwalifikowanymi w ramach realizacji zadania publicznego są koszty niezbędne do przeprowadzenia zadania i mogą być poniesione w szczególności na:

 • Zapewnienie, przygotowanie obiektów i terenu oraz sprzętu sportowego do realizacji zadania,
 • Zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach - przy czym łączna kwota nie może przekroczyć 10 % przyznanej kwoty dofinansowania (koszty powyżej ustalonej kwoty muszą być pokryte z wkładu własnego);
 • Zapewnienie obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej (w tym biura zawodów) do realizacji zadania,
 • Ubezpieczenie uczestników,
 • Opłaty związane z uczestnictwem w zawodach, zgłoszenia do związków, federacji itp.
 • Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników zadania,
 • Zakup nagród rzeczowych, dyplomów, medali, statuetek, pucharów,
 • Transport uczestników i sprzętu oraz koszty podróży związane z przygotowaniem i realizacją zadania;
 • Koszty promocji zadania – do 20 % kosztów dotacji, muszą być wyodrębnione jako odrębne działanie w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
 • Koszty administracyjne (np. kierowanie, koordynowanie, wykonywanie działań administracyjno-kontrolnych, księgowych, koszty telekomunikacyjne, Internet, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe itp.) zaplanowanych do poniesienia dotacji może wynieść maksymalnie do 15 % kosztów dotacji.
 • Koszty kwalifikowane mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z kosztami pracownika i pracodawcy). W kosztorysie oferty należy w szczególności określić wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy (wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto wraz z pochodnymi, z podaniem wielkości etatu lub stawek za godzinę pracy lub wynagrodzenia za usługę), przy czym łączna kwota na tę pozycję kosztorysową nie może przekroczyć 40 % przyznanej kwoty dofinansowania (koszty powyżej ustalonej kwoty muszą być pokryte z wkładu własnego);
 • W przypadku gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.

Koszty kwalifikują się do dofinansowania pod warunkiem, że:

 • Nie zawierają kosztów pokrytych w ramach innych pozycji budżetowych,
 • Nie są finansowane w tym samym zakresie z innych źródeł.

 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,
 • budowę, zakup budynków lub lokali, nabycie gruntów lub innych nieruchomości,
 • koszty kar i grzywien, w tym kary za niesportowe zachowanie zawodników i inne nałożone na organizację, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 • działalność gospodarczą i polityczną;
 • nagrody pieniężne i bony upominkowe – finansowane ze środków pochodzących z dotacji;
 • koszty obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztu przelewów).

2. Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi oferent.

3. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. opłacenie lub zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych.

3. Przy sprawozdaniu z realizacji zadania nie rozlicza się: paragonów, biletów komunikacji miejskiej, druku delegacji, kosztów paliwa ponoszonych na podstawie ryczałtu. W przypadku rozliczania pozycji związanej z „kosztami transportu” na podstawie faktur za paliwo konieczne jest wskazanie: celu przejazdu, właściciela pojazdu, numeru rejestracyjnego samochodu, trasy i daty oraz kalkulacji kosztów za przejazd.

Kwota konkursu: 300.000,00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 200.000,00 zł

Wkład własny finansowy - nie mniej niż 10.00 % od wartości zadania
Wnioskowana kwota - nie więcej niż 200.000,00 zł
Koszty obsługi zadania/administracyjne - nie więcej niż 15.00 % od wartości dotacji

 

Ogłoszenie - PDFOtwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna 2021.pdf (1,37MB)

Regulamin - PDFRegulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno w drodze otwartych konkursów ofert.pdf (458,98KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: