Trwają prace przy modernizacji oleskiej oczyszczalni ścieków

Umowa na wykonanie rozbudowy i modernizacji oleskiej oczyszczalni ścieków została podpisana 26 października 2020 r. Jest to jedna z największych, najbardziej kosztownych i jednocześnie najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy Olesno w przeciągu ostatnich kilkunastu lat.

Na inwestycję, której wartość wynosi bagatela 25.394.580,00 zł, Gminie udało się pozyskać bezzwrotne dofinasowanie w wysokości 17.852.681,19 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej - Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ścieki oczyszczone w nowym obiekcie według określonej technologii, będą zupełnie innej jakości. Zasilanie rzeki Stobrawy zmieni się, w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. Odpowiednia technologia da wodę o bardzo dobrych parametrach, co będzie miało ogromne znaczenie dla naszego środowiska. 

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na dalszy rozwój gminy Olesno w zakresie nowych, potencjalnych odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych.

Inwestycja realizowana jest przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie w której 100 % udziałów posiada Gmina Olesno. Wykonawcą prac jest firma HYDRO-MARKO sp. z o. o z Jarocina.

 


POSTĘP PRAC

Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędnymi wyburzeniami  a także  doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów:

  • krat, pompowni, sitopiaskownika, pompowni II-0  ścieków przy ul. Mostowej;
  • dwóch równoległych ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków przy ul. Stobrówki składających się z biologicznego reaktora  przepływowego,  komór zagęszczania i stabilizacji tlenowej osadów, osadników wtórnych oraz obiektów: stacji dmuchaw, pompowni recyrkulacyjnej ścieków; przepompowni odcieku, stacji dawkowania koagulantu, hydroforni,  stacji odwadniania i higienizacji osadu, wiaty wraz z placem składowania osadu
    i poletkami osadu, dróg dojazdowych, budynku laboratorium, rurociągu tłocznego ścieków z pompowni centralnej na ul. Mostowej do oczyszczalni wraz z instalacja sterującą, likwidacji istniejącej stacji zlewczej ścieków dowożonych przy ul. Mostowej  i wykonanie nowej stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem oraz budowę instalacji fotowoltaicznej   i  solarnej.

Oczyszczalnia jest zaprojektowana dla przepływu średniodobowego 2500 m3 /d, przy przepływach dobowych max 5 500 m3/d i liczbie RLM ( Równoważna Liczba Mieszkańców ) wynoszącej 17 917 Mk.

 

Postęp robót październik-listopad 2020r.

Pierwszy miesiąc od daty podpisania umowy upłynął na finalizowaniu spraw formalnych w tym, wniesieniu wymaganych zabezpieczeń oraz ubezpieczeń kontraktu. W dniu 16.11.2020 r. nastąpiło przekazanie placu budowy oczyszczalni ścieków. Wykonawca urządził zaplecze budowy wraz z wymaganymi podłączeniami elektrycznymi oraz sanitarnymi. oraz oznakował teren budowy zgodnie z wytycznymi Prawa Budowalnego.

tablica-inform-h-m.png kontenery.png
 

Postęp robót grudzień 2020- roboty w zakresie budowy zbiornika retencyjnego ścieków

W pierwszym tygodniu grudnia Wykonawca przystąpił do pierwszych robót budowlano montażowych w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych budowy zbiornika retencyjny ścieków ogólnych spełniającego funkcję zbiornika buforowego w okresie napływu zwiększonej ilości ścieków. W drugiej połowie miesiąca nastąpiło wylanie mieszanką betonową pierwszej warstwy płyty dennej zbiornika tzw. chudziaka oraz przystąpiono do wykonania zbrojenia pod kolejną warstwę płyty fundamentowej. W okresie świątecznym Wykonano właściwą płytę denną wraz z zabezpieczeniem przed zimowymi warunkami atmosferycznymi.

Chudziak.jpeg

 

Postęp robót styczeń-luty 2021- roboty w zakresie zbiornika retencyjnego

Wraz z nowym rokiem Wykonawca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnie, przystąpił do wykonania zbrojenia oraz szalunków  ścian bocznych dla zbiornika retencyjnego.  Międzyczasie do Zamawiającego- OPWiK Sp. z o.o. oraz Inżyniera Kontraktu firmy ENVI KOSULTING S.C skierowano pierwsze wnioski materiałowe w zakresie planowanych do montażu urządzeń kluczowych dla prawidłowej pracy przyszłej oczyszczalni w tym. m.in. krat wstępnych oraz prasy do odwadniania osadu.  W drugiej połowie miesiąca kontynuowano budowę zbiornika retencyjnego – wylewając ściany boczne zbiornika oraz przystąpiono  do wykonywania robót ziemnych  pod zblokowany z budynkiem technicznym reaktor biologiczny.   

Szalunki na ściany boczne zbiornika.jpeg

Roboty budowlano-montażowe obejmujące przebudowę osadnika wtórnego

W trakcie robót ziemnych przebudowano system odprowadzania ścieków oraz osadu do i z osadników wtórych oraz wykonano tymczasową przepompownię osadu  umożlwiającą kontynuowanie dalszych prac ziemnych.  W drugim tygodniu miesiąca z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz temperatury sięgające - 20℃ wstrzymano część robót żelbetowych. W  czwartym tygodniu rozpoczęto roboty dot. przebudowy  Budynku socjalnego i laboratorium.  Przystąpiono do czyszczenia (piaskownia) oraz koniecznych rozbiórek elementów jednego z osadników wtórnych, dla których planowana adaptacja  poprzez  wydzielenie zblokowanej komory denitryfikacji ścieków. 

Osadnik wtórny po piaskowaniu.jpeg
1.jpeg
 

Wykopy pod budowę nowych bioreaktorów i budynku technicznego

 

WhatsApp Image 2021-03-09 at 08.58.18 (1).jpeg

WhatsApp Image 2021-03-09 at 08.39.42.jpeg

DSCF5931.jpeg

DSCF5929.jpeg

DSCF5930.jpeg

DSCF5932.jpeg

DSCF5934.jpeg

DSCF5933.jpeg

WhatsApp Image 2021-03-09 at 08.35.27.jpeg

WhatsApp Image 2021-03-09 at 08.35.28.jpeg

WhatsApp Image 2021-03-09 at 08.35.27 (1).jpeg

WhatsApp Image 2021-03-09 at 08.32.30.jpeg

 

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków, jej rozruch i początek eksploatacji planowany jest do 30 czerwca 2022 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: