Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Naczelnicy urzędów skarbowych wciąż rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych.

Od początku epidemii Covid-19, wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 6,7 mld zł. Wnioski uzasadnione sytuacją związaną z Covid-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.jpeg

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, można uzyskać ulgę:        

  1. która nie stanowi pomocy publicznej,

  2. która stanowi pomoc publiczną,

  3. która jest pomocą de minimis.

Jak uzyskać ulgę

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) na podstawie art. 67 Ordynacji podatkowej mogą wnioskować o:

  1. rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z),

  2. umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M),

  3. odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z).

           W wniosku należy opisać swoją indywidualną sytuację i uzasadnić potrzebę otrzymania ulgi. Wniosek powinien być kompletny i podpisany.

           W przypadku ulg , które stanowią pomoc de minimis, łączna wartość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (w ciągu 3 ostatnich lat ), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro.

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach programu

        Przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii, mogą również skorzystać z pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19 – program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej”. Składając wniosek do właściwego urzędu skarbowego, mogą starać się o:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;

  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

            Wsparcie takie może być udzielone przedsiębiorcy, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

 

 

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: