Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu gminy Olesno - pomoc społeczna 2021

Zarządzenie Nr 37.2021
Burmistrza Olesna
z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Olesno w 2021 roku.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 30.2021 z dnia 9 marca 2021 r.
 
zarządzam

§ 1.


Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej w składzie:
1.    Janusz Wojczyszyn – przewodniczący komisji
2.    Małgorzata Jaskulska – sekretarz komisji
3.    Kamil Brzęczek – członek komisji 
4.    Monika Hyla – członek komisji
5.    Sebastian Kapuścik – członek komisji
6.    Joanna Riemann – członek komisji
7.    Hubert Imiołczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowych

z dnia 6  kwietnia 2021 r., która dokonała oceny formalnej oferty na dotację z budżetu Gminy Olesno, dokonuję następującego wyboru oferty konkursowej i udzielam następującej dotacji:

Instytucja pozarządowa Wysokość przyznanej dotacji
Caritas Diecezji Opolskiej 60.000,00 zł

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: