Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), a także uchwały Nr XXV/195/20 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu. Ponadto informuję, iż projekt planu wraz z prognozą zostanie opublikowany w okresie wyłożenia do wglądu publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się dnia 27.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, o godz. 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Olesna na adres Urzędu Miejskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@olesno.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2021 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: gmina@olesno.pl, w terminie do dnia 26 maja 2021 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Olesna. Projekt planu nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

 Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFUzasadnienie do projektu miejscowego planu (275,35KB)

DOCUwaga do mpzp.doc (37,00KB)

PDFRysunek prognozy oddziaływania na środowisko - obszar Świercze (2,02MB)

PDFRysunek prognozy oddziaływania na środowisko - obszar Łomnica.pdf (2,12MB)

PDFRysunek prognozy oddziaływania na środowisko - obszar Borki Małe.pdf (2,36MB)

PDFProjekt miejscowego planu - zał. graficzny 1.1 - Świercze (1,78MB)

PDFProjekt miejscowego planu - zał. graficzny 1.2 - Łomnica (2,09MB)

PDFProjekt miejscowego planu - zał. graficzny 1.3 - Borki Male (2,37MB)

PDFProjekt miejscowego planu - tekst planu - Świercze-Łomnica-Borki Małe (231,35KB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu (456,90KB)
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno., mail: iod@olesno.pl, tel: 343597841.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu planu miejscowego, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).

Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem wniosku.

       Administrator

Burmistrz Olesna

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: