Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Kolejna pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie dla Przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie począwszy od dnia 26.04.2021 r. rozszerzył kryteria naboru wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy.

           Dotacje udzielane będą na podstawie zmienionego Rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (brzmienie dotychczasowe: Dz. U. z 2021 r., poz. 371) na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

             O dotację ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy na dzień 31.03.2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o  którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Nabór będzie trwał do 31.08.2021 r.

          Informacje na temat zmiany przepisów zostały opublikowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.04.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 713).
      Wnioski można będzie składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.plWnioski powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

          Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną  poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: