Pożyczki jako wsparcie finansowe KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Beneficjentami realizowanego mechanizmu są rolnicy indywidualni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Pożyczka może zostać przyznana w kwocie nie wyższej niż 500 000,00 zł i 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia, pozostałe co najmniej 20% kosztów to wkład własny wnioskodawcy.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest:

  •  złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do OT KOWR,
  •  posiadanie zdolności kredytowej i płynności finansowej,
  •  wniesienie stosownego zabezpieczenia,
  •  wpłata opłaty prowizyjnej w wysokości 1% wartości pożyczki.

Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i stanowi równowartość stopy bazowej ogłaszanej w komunikacie Komisji Europejskiej powiększonej o 1 punkt procentowy. Okres spłaty pożyczek wynosi 6 lat (z możliwością wydłużenia do 10 lat), na podstawie ustalonego harmonogramu w miesięcznych, kwartalnych lub rocznych terminach płatności poszczególnych rat.

Pożyczka nie zostanie przyznana m.in. na:

  •  spłatę innych zobowiązań wnioskodawcy, np. wcześniej zaciągniętych innych pożyczek czy kredytów itp.,
  •  przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wniosek o udzielenie pożyczki rozpatrywany jest przez Komisję ds. pożyczek w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej KOWR w zakładce pożyczki.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: