Gmina Olesno - „Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie”

logotypy.jpeg
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

                            

Gmina Olesno - „Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie”

Gmina Olesno w najbliższym czasie podpisze umowę realizację operacji pn.: „Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.   


Miejsce realizacji: Województwo Opolskie, powiat oleski, Gmina Olesno, Wojciechów


Termin zakończenia operacji: czerwiec 2022
Wysokość kosztów całkowitych/kwalifikowanych operacji: 369 218,52 zł
Wysokość dofinansowania: 234 933 zł

Zakres operacji:
Przebudowa drogi ul. Wilczej w Wojciechowie obejmuje odcinek o długości 556,09 mb. W chwili obecnej ul. Wilcza posiada na odcinku 174,25 [m] nawierzchnię bitumiczną o szer. Ok. 3 [m]. Stan techniczny nawierzchni należy ocenić jako zły, brak jest właściwego układu spadków poprzecznych podłużnych, brak jest również urządzeń odwadniających istniejące nawierzchnie. Na odcinku od km 0+174,25 do km 0+556,09 droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo umocnioną tłuczniem.

Na odcinku od 0+000,00 km do 0+174,25 zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego z wykorzystaniem istniejącej podbudowy. Na odcinku od km 0+174,25 do 0+556,09 zaprojektowano pełną konstrukcję z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego.

Cel operacji:
Poprawa warunków korzystania z usług publicznych na obszarach wiejskich poprzez przebudowę ul. Wilczej w Wojciechowie.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: