Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVII/217/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 8 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Wydział Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy urzędu, a także
w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, w zakładce Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w sali nr 117 dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 11ºº.

Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających
z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z wystąpienia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do ww. dokumentu można składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 14 lipca 2021 r. do Burmistrza Olesna na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@olesno.pl, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.           

DOCFormularz - uwagi do projektu (37,00KB)

PDFMPZP-RYSUNEK.pdf (426,91KB)
PDFMPZP-TEKST.pdf (141,14KB)
DOCUWAGA MPZP.doc (37,00KB)
PDFMPZP-PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf (846,12KB)
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (Dz. U.
 z 2021r., poz. 741 ze. zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno tel. 34 359 78 41-44.
  2. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych - Administrator, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, e-mail: , tel. 34 359 78 41-44.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w toku sporządzania projektu planu miejscowego, obowiązujący okres archiwizacji: zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).
  8. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych
    z rozpatrzeniem wniosku.

 

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: