Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2020 r.

   Informacja o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2020 r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1  ustawy  z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713)  burmistrz ma obowiązek do dnia  31 maja  przedstawić  radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim. Raport o stanie Gminy Olesno za rok 2020  został przedstawiony   na sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w dniu 25 maja 2021 r.  Raport ten   będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi tj. 15 czerwca 2021r.  W pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport o stanie gminy. Nad przedstawionym  raportem  zostanie  przeprowadzona debata. W debacie  nad nim  mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne  zgłoszenie, poparte  podpisami  co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać  imię, nazwisko i podpis  osoby popierającej mieszkańca).  W zgłoszeniu  powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres  zamieszkiwania  mieszkańca  zamierzającego wziąć udział w debacie. W debacie głos  zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy  Olesno. Zgłoszenie  mieszkańców do udziału w  debacie  składa się  najpóźniej w dniu  poprzedzającym  dzień , na który  zwołana  została sesja,  podczas  której ma odbyć się debata nad  przedstawionym  raportem  o stanie gminy. 
Zgłoszenia  mieszkańców będą przyjmowane  w Urzędzie Miejskim w Oleśnie  ul. Pieloka 21 w Biurze Rady pok. 116 w godzinach pracy urzędu.

PDFRAPORT 2020.pdf (20,69MB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: