Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich.

             Dostępne  nadal środki finansowe z Funduszy Europejskich to nie tylko wsparcie dla realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne. W czerwcu szczególnie interesująca jest oferta wsparcia na kształcenie. 

Oferta funduszy w czerwcu.jpeg

Pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu do udziału w programach europejskich

              Nawet 280 tys. zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie w konkursach organizowanych bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

              W konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) można zyskać pomoc we wzięciu udziału w Programach Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Środki z otrzymanej dotacji można przeznaczyć m.in. na:

 • koszty usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany wniosek o Eurogrant;
 • koszty opracowania studium wykonalności;
 • organizację spotkań (w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
 • koszty tłumaczenia wniosku.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie PARP.

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w województwie śląskim.

Do 27 lipca przedłużono nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, w którym między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować o środki na projekty dotyczące np.:

 • ocieplenia  ścian zewnętrznych obiektu, podłóg i dachów;
 • wymiany okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowy systemów grzewczych lub podłączenia bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w modernizowanych energetycznie  budynkach.

Likwidacja barier w dostępie do studiów dla studentów z niepełnosprawnościami

Do 5 lipca trwa konkurs przeznaczony dla uczelni wyższych, w którym mogą otrzymać dofinansowanie na zmiany organizacyjne oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Mogą to być działania mające na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności:        

 • komunikacyjnej,        
 • administrowanych stron internetowych,        
 • narzędzi informatycznych,        
 • procedur kształcenia,        
 • wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz        
 • działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Start-upy w Polsce Wschodniej

            Nadal trwa nabór do konkursu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Na przedsiębiorców, którzy zakończyli inkubację na jednej z sześciu platform startowych działających w Programie Polska Wschodnia czeka nawet 1 mln złotych dofinansowania na rozwinięcie działalności, zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Wnioski w ramach konkursu można składać do 30 grudnia 2021 roku.

Kształcenie zawodowe w województwie łódzkim

 • Uczniowie lub słuchacze szkół lub placówek zawodowych,
 • nauczyciele, szkoły lub placówki zawodowe,
 • instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek zawodowych

z województwa łódzkiego mogą od 28 czerwca do 12 lipca 2021 r. aplikować o dofinansowanie m.in. na podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych (poprzez m.in. realizację wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych), a także wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie programu regionalnego rpo.lodzkie.pl.

Kształcenie i rozwój: edukacja przedszkolna w województwie mazowieckim

          Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych od 14 czerwca do 14 lipca 2021 r. czeka na wnioski organów prowadzących ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) na zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przez:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
 • wydłużenie godzin pracy OWP,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz współpracy z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Aktywna integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna i zdrowotna w województwie warmińsko-mazurskim

           Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 25 czerwca do 9 lipca 2021 r. prowadzi dwa nabory wniosków o dofinansowanie zintegrowanych usług społecznych.

Pierwszy nabór przeznaczony jest dla szerszej grupy wnioskodawcówdrugi skierowany jest do podmiotów działających w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy.

Celem tych konkursów jest wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym przez:

 • a)  przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • b) pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności potrzebnych na rynku pracy;
 • c) wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy;
 • d) wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Źródło informacji: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: