Dotacje dla prowadzących sklepiki szkolne.

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych), albo kodem 47.19.Z (Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach),
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
 • przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 • nie przekroczyli maksymalnej pięciokrotnej liczby uzyskanych dotacji.

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?

             Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy.
Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.
 
           Dotacja udzielana jest na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 tej ustawy.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.

Czy dotację można otrzymać kilkukrotnie?

Dotację można otrzymać kilkukrotnie, w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

              Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?

Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:

 • nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
 • wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
 • nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
 • nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

             Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia

we wniosku o udzielenie dotacji?

             We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:

 1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
 2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów PKD wskazanych w art. 15zze4a ust. 1 ustawy, czyli kodem 47.11.Z albo 47.19.Z.
 3. potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021r., lutym 2021r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
 4. o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w ust. 3 ustawy, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15zze4a ust. 1 ustawy;
 5. o nie zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.;

We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

i małych przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?

          Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 30 września 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl.
 

 Kliknij aby wypełnić wniosek

Załączniki

 

 

Źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: