Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych Firm.

                  W dniu 14 września 2021 r.  PFR udostępnił możliwość składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. 

PFR dla dużych firm.jpeg

Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

                Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75% faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75% kwoty udzielonej pożyczki.

               Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl. Formularz określa odpowiednie dokumenty, oświadczenia oraz dane finansowe wymagane w procesie oceny możliwości udzielenia pożyczki. 

Kluczowe informacje na temat pożyczki preferencyjnej dla dużych firm

              Finansowanie preferencyjne skierowane jest do przedsiębiorstw, które poniosły bezpośrednią szkodę wynikającą z COVID-19, rozumianą jako skumulowana negatywna EBITDA, wygenerowana w okresach w których prowadzona działalność gospodarcza została zabroniona, w wyniku działań podjętych przez polskie władze w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19.

Działania podjęte przez polskie władze ograniczające działalność gospodarczą Przedsiębiorcy oznaczają działania:

 • zakazujące prowadzenia przez Przedsiębiorcę istotnej części (ponad 50% działalności) lub wyłączające pewne wysoce istotne oraz jasno określone kategorie klientów Przedsiębiorcy (np. wyłączenie określonych kategorii gości hotelowych); lub

 • ograniczające liczbę klientów dla konkretnych sektorów lub działalności na poziomach wyraźnie i istotnie niższych od tych, które w danym przypadku byłyby podyktowane ogólnie stosowanymi zasadami dystansu społecznego lub zasadami dotyczącymi pojemności w przestrzeniach komercyjnych (na przykład w przypadku kin, działalności związanej z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, restauracji, wystaw i targów).

           Finansowanie preferencyjne nie może zostać udzielone podmiotom, które nie podjęły działań w celu ograniczenia szkód spowodowanych restrykcjami związanymi z COVID-19, a także które są odpowiedzialne za poniesioną szkodę lub nie prowadzili swojej działalności z należytą starannością lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stałą stopę oprocentowania równą:

 • 0,75% w pierwszym roku od daty podpisania umowy

 • 1,25% w drugim i trzecim roku od daty podpisania umowy

 • 2,25% w czwartym piątym i szóstym roku od daty podpisania umowy

W celu uzyskania Finansowania Preferencyjnego 2.0 powinni złożyć wniosek nie później niż do 30 września 2021 roku.

            Okres udostępniania: Do 31 grudnia 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 31 marca 2022 r. jeżeli umowa Pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach.

Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

           Finansowanie preferencyjne udzielane jest do wysokości szacowanej Szkody COVID poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 w okresie restrykcji, (maksymalnie pomiędzy 1 listopada 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r.) oraz nie może przekroczyć:

 • kwoty 750 milionów złotych;

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;

 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

Udzielone finansowanie preferencyjne może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;

 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;

 • zobowiązań publiczno-prawnych;

 • inne cele związane z finansowaniem bieżącej działalności, ustalone w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie preferencyjne nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;

 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;

 • fuzje i przejęcia;

 • obsługę odsetek, kuponów, płatność prowizji i opłat, spłatę, refinansowanie lub przedterminową spłatę zadłużenia finansowego;

 • inne cele określone przez PFR w Dokumentach Finansowania Programowego.

Kluczowe różnice pomiędzy pożyczką preferencyjną, a pożyczką preferencyjną 2.0:

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: