Pomysł na starcie kluczem do biznesu - IV odsłona programu.

LOGO_klucz_do_biznesu_wersja_podstawowa.png

Główne założenia projektu:

          dotyczą działań w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego. Celami projektu są promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, a także budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim.

         W ramach projektu uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, a na etapie wsparcia pomostowego skorzystają ze specjalistycznego doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego,

którzy spełniają następujące kryteria:

 1. Zamieszkują na terenie województwa opolskiego,

 2. Zamierzają założyć i prowadzić działalność gospodarczą na Opolszczyźnie, przez okres co najmniej 12 m-cy od dnia jej rozpoczęcia,

 3. Są osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz biernymi zawodowo w wieku od 30 roku życia (w tym zwłaszcza: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia);

 4. Są osobami pracującymi od 30 roku życia: zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), osiągającymi niskie dochody, tzw. ubodzy pracujący (których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;

 5. Są migrantami powrotnymi lub imigrantami;

 6. Są osobami odchodzącymi z rolnictwa, zamierzającymi podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą.

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o:

 • dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł brutto,

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 100 zł/miesiąc brutto (przez pierwsze 6 miesięcy działalności),

 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1 600 zł/miesiąc brutto (przez kolejne 6 miesięcy działalności).

          Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rejestracji działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rozpoczęcia.

Dotacja wypłacana jest w kwocie netto uczestnikowi projektu w systemie zaliczkowo–refundacyjnym, w następujący sposób:

 • zaliczka w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie dotacji,

 • płatność końcowa w formie refundacji poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji w wysokości nie większej niż 20% kwoty dotacji; płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją.

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatów do udziału w projekcie

"Pomysł na starcie kluczem do biznesu"

rozpoczął się od 20 września do 1 października 2021 roku.

               Dokumenty można złożyć drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Rejtana 5, 45-331 Opole lub złożyć w biurze projektu w godzinach od 8.00 do 14.00, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, do urny na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do biura (parter budynku). email: 

Wzór Formularza rekrutacyjnego oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć w terminie naboru, znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY.

Informacja o naborze kandydatów do projektu Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Źródło informacji: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: