Spotkanie podsumowujące Strategię Samorządów Ziemi Oleskiej

Na zaproszenie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego, 25 października 2021 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania prac nad „Strategią terytorialną” partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. Burmistrz jest jednocześnie liderem zawiązanego we wrześniu 2020 r. partnerstwa w ramach Centrum Wparcia Doradczego, skład którego dla przypomnienia, reprezentują: Gmina Gorzów Śląski, Gmina Radłów, Gmina Olesno, Gmina Zębowice oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie.  Zaproszenie przyjęli m.in. Waldemar Zadka - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego; Jarosław Komża – Koordynator Projektu Centrum Wsparcia Doradczego oraz członkowie Rady Partnerstwa: Rafał Kotarski – Burmistrz Gorzowa Śląskiego, Włodzimierz Kierat – Wójt Gminy Radłów,  Waldemar Czaja – Wójt Gminy Zębowice, Zdzisław Szuba – Zastępca Wójta Gminy Zębowice, Roland Fabianek – Starosta Oleski. Burmistrz, witając gości, podziękował za zaangażowanie w proces tworzenia strategii członkom Grupy Roboczej oraz Doradcom Partnerstwa Pani Danucie Wesołowskiej oraz Małgorzacie Zdebel.

DSC_0249.jpeg

Ogrom prac nad strategią Burmistrz zobrazował następującymi danymi: 6 spotkań Rady Partnerstwa, ok. 250 godzin pracy członków Rady Partnerstwa, 40 spotkań Grupy Roboczej, ok. 2300 godzin pracy członków Grupy Roboczej, 11 miesięcy pracy doradców, 28 partnerów społecznych i gospodarczych, 678 ankiet mieszkańców.

Strategia uwzględnia rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej obszaru, zdiagnozowane w oparciu o rzetelne dane społeczno-gospodarcze oraz stanowisko interesariuszy i mieszkańców. W odpowiedzi na zdiagnozowane wyzwania rozwojowe sformułowano pięć celów strategicznych w czterech wymiarach: gospodarczym, przestrzennym, społecznym i środowiskowym. To pozwoliło na opracowanie pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa, w którym zrzeszone są nasze samorządy.

Podczas spotkania członkowie Grupy Roboczej zaprezentowali cztery projekty kluczowe, na realizację których będziemy się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Noszą one nazwy:

fit partnerstwo, partnerstwo z klimatem, mobilne partnerstwo oraz wody partnerskie. Największą uwagę skupiono na projekcie FIT PARTNERSTWO, który obejmuje komponenty takie jak:

Zielona rehabilitacja i rekreacja (wszyscy partnerzy) - Ścieżki rowerowe jako łączniki istniejących tras rowerowych (budowa spójnego systemu dróg rowerowych):

1. Świercze –Świerkle

2. Olesno -Osiecko

3. Kościeliska –Kolonia Biskupska

4. Radłów-Wichrów

5. Kadłub Wolny –Osiecko

6. Kadłub Wolny –Wypychów

7. Wachowice –Kocury

8. Paulinka (uzupełnienie istniejącej)

9. Borki Wielkie –Kucoby

10. Gorzów Śląski -Jastrzygowice

11. Gorzów Śląski –Uszyce. Oznakowanie tras rowerowych.

- Rehabilitacja wodna (Gmina Olesno) – Poszerzenie oferty rehabilitacyjnej w Oleskiej Lagunie oraz modernizacja kompleksu basenów odkrytych – kompleksowa modernizacja wraz z budową urządzeń służących rehabilitacji wodnej.

- Rehabilitacja poprzez sport (Gmina Olesno)wykorzystanie Stadionu Miejskiego – który otrzymał Świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (trzeci w województwie opolskim  -po Opolu i Kędzierzynie-Koźlu).

Planowane inwestycje: budowa krytej hali tenisowej oraz modernizacja sztucznego lodowiska -  wniosek złożony RPO WO 2014-2021 oczekuje na rozstrzygnięcie.

- Dedykowana fizjoterapia (Powiat Oleski) - Poszerzenie oferty leczniczej szpitala powiatowego poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Rehabilitacji:

1. zakup nowoczesnego sprzętu do usprawniania ruchowego, fizykoterapii, hydroterapii i ciepłolecznictwa,

2. modernizacja szpitala (chodnika prowadzącego do wejścia głównego do szpitala oraz oświetlenia wzdłuż jego ciągu, parkingu przed szpitalem wraz z oświetleniem, drugiej windy i szybu)

- Rehabilitacja poprzez sport (Gorzów Śląski) - Przebudowa boiska sportowego na kompleks

lekkoatletyczny i boisko do piłki nożnej wraz z budową zaplecza (trybuna i szatnie), a także budowa parkingu oraz dróg dojazdowych.

- Dedykowana fizjoterapia (Gorzów Śląski) - Wsparcie działań domu dziennej pomocy

w Gorzowie Śląskim w zakresie rozwoju form rehabilitacji i terapii zajęciowej, wsparcie kadrowe Gabinetu rehabilitacyjnego, pozwalające na rozszerzenie zakresu świadczonych usług rehabilitacji

- Rehabilitacja poprzez sport (Gmina Radłów) - Zagospodarowanie zalewu w Psurowie

na cele rekreacyjno-sportowe – 4 ha.

Zaproszeni goście pogratulowali pomysłów na projekty, które w rzeczywistości odzwierciedlają również potrzeby mieszkańców obszaru. Jarosław Komża podkreślał, że nawiązane partnerstwo jest wartością dodaną samą w sobie i ma nadzieje, że będzie ewaluowało  w przyszłości.

Burmistrz na ręce Pana Dyrektora Zadki oraz pozostałych członków rady, przekazał egzemplarz strategii, podkreślając, że liczy na realizację wspólnych projektów.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: