Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja! Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

UWAGA!

W Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie przyjmowane są jedynie wnioski uczniów mieszkających na terenie gminy Olesno, osoby spoza naszej gminy muszą złożyć wniosek w miejscu swojego zamieszkania.

Wnioski błędnie złożone będą odsyłane do szkół.


 

Gmina Olesno  zamierza przystąpić do programu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W ramach projektu uczniowie ze szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać do osobistego użytku laptop.

Aby otrzymać wsparcie muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

- dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (w tym przypadku Gminę Olesno),

- dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej jest członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,

- dziecko/pełnoletni uczeń szkoły średniej, który nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, deklaracji udziału wraz z załącznikami, która będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Uczniowie pełnoletni wypełniają - DOCOŚWIADCZENIE - uczeń pełnoletni.doc (143,00KB) 

W przypadku uczniów niepełnoletnich wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie - DOCOŚWIADCZENIE rodziców lub opiekunów prawnych.doc (142,00KB)
 

Deklarację udziału w programie wraz ze  zgodą na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą RODO należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. 112  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada br. do godziny 12:00!!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Procedura oceny wniosków i przyznawania środków będzie przeprowadzana przez inne podmioty. Na poziomie gminy oświadczenia będą jedynie przyjmowane i następnie przekazywane do instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu.


UWAGA!!

Zgodnie z informacją przekazaną przez KOWR z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PPGR (położonych na obszarze całej Polski, a aktualnie zamieszkujących Gminę Olesno).

Na terenie Gminy Olesno funkcjonowały: Instytut Hodowli Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Zakład Doświadczalny Stare Olesno oraz KPGR w Oleśnie, Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych w Wojciechowie. 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (RSP) nie zalicza się do PPGR!!


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: