PARP przedłużył termin naboru do 22.01.2022 roku

         „Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Poddziałanie finansowane jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Granty na eurogranty.jpeg

           Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 27 stycznia 2022 roku przyjmuje zgłoszenia do konkursu „Granty na Eurogranty”. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w procesie aplikowania do programów Unii Europejskiej. Zdobyte środki można wykorzystać na koszty usług doradczych, poszukiwanie partnerów projektu, tłumaczenia dokumentacji i przede wszystkim przygotowanie wniosku o Eurogrant. Jednym z najczęściej wskazywanych programów, przez zgłaszających się do konkursu, jest program Horyzont 2020 EIC Accelerator – powiedział Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może wziąć udział w konkursie?

          Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie lub nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgłaszający aplikację, może występować w roli projektodawcy, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Kryteria konkursowe

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania, musi spełniać poniższe kryteria:

  • Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
  • Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej.
  • Projekt dotyczy przygotowania projektu do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie.
  • Wydatki w ramach projektu są uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, a kwota wnioskowanego wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów.
  • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.
  • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
  • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

           W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 30 mln zł. Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, sfinansowanie kosztów usług doradczych oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Do konkursu można zgłaszać się do 27 stycznia 2022 r.

Więcej informacji o konkursie „Granty na Eurogranty” można znaleźć na stronie.

Pliki do pobrania

 

Źródło informacji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: