Burmistrz Olesna na Konferencji Centrum Wsparcia Doradczego

We wtorek, 23 listopada 2021 r., Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki był jednym z prelegentów podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, podsumowującej roczną pracę samorządów w ramach pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

konferencja.jpeg

Konferencję rozpoczął minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który podkreślił, że cele polityki regionalnej wskazują na potrzebę zwiększania znaczenia i odpowiedzialności samorządów lokalnych za tworzenie warunków do rozwoju czy przygotowanie dobrej jakości projektów.

Minister Grzegorz Puda przypomniał, jak wiele inicjatyw i projektów wspierających kompetencje samorządu lokalnego realizowanych jest w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. „Wspieramy miasta w wymianie dobrych praktyk w ramach sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast, pomagamy samorządom w planowaniu działań rewitalizacyjnych, doradzamy jak powinny się rozwijać miasta średnie w Programie Rozwój Lokalny. Pokazujemy również, jak planować przestrzeń w układzie funkcjonalnym gminy czy grupy samorządów - na poziomie ponadlokalnym” – wymieniał szef resortu funduszy i polityki regionalnej.

MFiPR.jpeg

W ramach pilotażu samorządy lokalne mogą liczyć na pomoc ekspertów w zakresie rozwoju swoich kompetencji. Wsparcie w ramach CWD zostało skierowane do powiatów i gmin, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społeczno-gospodarczym. Do projektu wybranych zostało 38 partnerstw w tym 353 gminy (18 gmin miejskich, 240 gmin wiejskich i 95 gmin miejsko-wiejskich) oraz 35 powiatów z 15 województw w Polsce. Burmistrz Olesna, jako przedstawiciel Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, w skład którego wchodzą gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Radłów i Zębowice oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie, opowiedział o rezultatach, jakie wyniknęły z zawiązanego partnerstwa.

Jak mówił Burmistrz Lewicki, początki partnerstwa były swoistym koncertem życzeń. Każdy z samorządów kładł nacisk na zaakcentowanie swoich potrzeb i oczekiwał  ich rozwiązania. Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu merytorycznemu Doradców Partnerstwa ze Związku Miast Polskich - pani Danuty Wesołowskiej oraz Małgorzaty Zdebel, Grupie Roboczej udało się ostatecznie wypracować wspólny kierunek dalszych działań. Ich rola była nieoceniona.SL1.jpeg

Z końcem kwietnia br. zatwierdzony został Raport diagnostyczny naszego partnerstwa. Diagnoza obszaru pozwoliła na zdefiniowanie problemów i deficytów rozwojowych, wpływających na obniżenie atrakcyjności i konkurencyjności obszaru partnerstwa i dalsze prace nad strategią naszego obszaru, zgodnej ze strategią województwa, subregionu oraz strategiami poszczególnych gmin i powiatu.

Przez miniony rok odbyło się 6 spotkań Rady Partnerstwa - ok. 250 godzin pracy, 40 spotkań Grupy Roboczej - ok. 2300 godzin pracy, 11 miesięcy pracy doradców,  łącznie to także praca 28 partnerów społecznych i gospodarczych i 678 wypełnionych przez mieszkańców ankiet.

Dzięki ogromnej pracy wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Strategii, udało się osiągnąć porozumienie i wypracować dokument uwzględniający rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej obszaru, zdiagnozowane w oparciu o rzetelne dane społeczno-gospodarcze oraz stanowisko interesariuszy i mieszkańców.

Przygotowano  cztery ambitne, kompleksowe projekty rozwojowe, które partnerzy zamierzają wspólnie zrealizować do 2030 roku i na realizację których będziemy się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Są to kompleksowe przedsięwzięcia o nazwach:

  • Partnerstwo z klimatem:
  • Są to działania w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury – rewitalizacja i tworzenie systemu zieleni miejskiej, budowa zbiornika retencyjnego, budowa systemu zdroi ulicznych, modernizacja kompleksu basenów odkrytych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa stacji ładowania pojazdów itp.
  • Mobilne Partnerstwo:
  • To uruchomienie transportu szkolnego w oparciu o autobusy elektryczne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz odpłatne udostępnianie przewozów szkolnych dla mieszkańców niebędących uczniami.
  • Wody partnerskie:
  • W ramach przedsięwzięcia o tej nazwie planuje się budowę oczyszczalni ścieków oraz odcinków kanalizacji na obszarach miejskich i wiejskich.

oraz  Fit Partnerstwo, na które w pierwszej kolejności kładziemy nacisk przy realizacji założeń strategii:

  • Zielona rehabilitacja i rekreacja (wszyscy partnerzy) - Ścieżki rowerowe jako łączniki istniejących tras rowerowych.  Ten komponent projektu jest szczególnie ważny dla wszystkich partnerów, gdyż zakłada tworzenie warunków do dalszego rozwoju turystyki pieszej i rowerowej, z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru partnerstwa – tj. szlak kościółków  drewnianych.
  • Rehabilitacja wodna (Gmina Olesno) – Poszerzenie oferty rehabilitacyjnej w Oleskiej Lagunie oraz modernizacja kompleksu basenów odkrytych – kompleksowa modernizacja wraz z budową urządzeń służących rehabilitacji wodnej.
  • Rehabilitacja poprzez sport (Gmina Olesno) – wykorzystanie Stadionu Miejskiego – który otrzymał Świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (trzeci w województwie opolskim  - po Opolu i Kędzierzynie-Koźlu). Planowane inwestycje: budowa krytej hali tenisowej oraz modernizacja sztucznego lodowiska -  wniosek złożony RPO WO 2014-2021 oczekuje na rozstrzygnięcie.
  • Dedykowana fizjoterapia (Powiat Oleski) - Poszerzenie oferty leczniczej szpitala powiatowego poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Rehabilitacji

Burmistrz Olesna zaznaczył, że ufa, iż pakiety projektów wynikające z dokumentów wypracowanych w ramach pilotażu będą miały preferencyjny dostęp do środków  w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Obecny na konferencji wiceminister Waldemar Buda przypomniał, że Polska będzie mieć do dyspozycji na lata 2021-2027 w ramach polityki spójności 76 miliardów euro.

Samorządy są kluczowym partnerem dla rządu w prowadzeniu polityki rozwoju i pozostaną głównym beneficjentem Funduszy Europejskich w nowym budżecie UE. Szczególne wsparcie adresowane będzie dla obszarów słabszych gospodarczo, o niższym poziomie rozwoju i o niskiej odporności na zjawiska kryzysowe – wyjaśniał wiceminister .MFiPR2.jpeg

Burmistrz Olesna, w imieniu Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej, podziękował Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej za bardzo dobrą inicjatywę pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego, który ma kapitalne znaczenie szczególnie dla mniejszych samorządów, panu Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule za  aktywny udział w naszych spotkaniach oraz radzie partnerstwa, grupie roboczej, a szczególnie doradcom paniom – Małgorzacie Zdebel i pani prezydent Danucie Wesołowskiej.

Cała konferencji z dnia 23.11.2021 r. do obejrzenia:

 


W dniu dzisiejszym, tj. 24 listopada 2021 r., kontynuowane będą rozmowy m.in.  o możliwościach finansowania projektów, które przygotowują zawarte partnerstwa.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: